ZwembadTechniek

ZwemConsult verzorgt de gehele opleiding
De beroepsopleiding Zwembadtechnicus omvat 4 niveaus welke weer zijn verdeeld over meerdere vakken. Wij verzorgen als enige aanbieder alle vakken in één integrale opleiding. Natuurlijk is het ook mogelijk om slechts een deel te volgen.

Maatwerkopleiding bij ZwemConsult
Het is natuurlijk niet noodzakelijk of zelfs niet gewenst om de volledige opleiding te volgen. Daartoe is de opleiding al gesplitst in vier Certificeerbare Eenheden. Maar het kan ook anders. In samenspraak met u stelt ZwemConsult een maatwerkopleiding samen die geheel is toegespitst op uw persoonlijke of organisatiebehoeften. Zowel individueel als in groepsverband op basis van incompany. Informeer naar de mogelijkheden en kosten.

De opleidingen Zwembadtechnicus

De beroepsopleiding Zwembadtechniek van de Nationaal Raad Zwemveiligheid, door ZwemConsult en de ENVOZ Zwembadtechnicus genoemd, is ontwikkeld om vakmensen voor deze branche deskundig op te leiden en te certificeren. De wet- en regelgeving stelt hieraan strenge eisen. Helaas is de wetgeving omvangrijk en zeer lastig te doorgronden. De regelgeving is zelfs nog lastiger. Hierna worden beiden in leesbare begrippen uiteengezet.

De wetgeving voor de ZwembadBranche is zeer omvangrijk en kent vele elementen. De aansprakelijkheid berust bij de werkgever en de werknemer. In preventieve zin dient een dossier aanwezig te zijn waarin alle elementen zijn beschreven inclusief een controleschema. Het geheel omvat zowel de accommodatie als de vakmensen die daarin werken. Bij calamiteiten dient achteraf te worden aangetoond dat alles is gedaan om dit te voorkomen.

Een vakman is een persoon die zijn kennis kan aantonen met een diploma dat is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een diploma wordt uitgereikt na het voltooien van een opleiding en afleggen van een staatsexamen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voorbeelden zijn de MBO  monteur elektrotechnische installaties en HBO elektrotechnisch ingenieur.

Beide genoemde vakmensen zijn bekwaam in de elektrotechniek. De zwemaccommodatie omvat echter vele technische disciplines. Het gebouw zelf en de installaties daarin voor verwarming, luchtbehandeling, drinkwater, zwemwater, afvalwater, heftoestellen en nog vele andere elementen vergen speciale vakkennis. En dus specifiek opgeleide en gediplomeerde vakmensen.

Het is aan te bevelen maar niet altijd noodzakelijk om alle vakbekwaamheden te beheersen. Bij uitvoerende handelingen dient de technische medewerker over de benodigde kennis en kunde van de betreffende elementen te beschikken. Dit kan ook worden gerealiseerd door te werken in teamverband. Denk hierbij aan een bouwproject waarin de ijzervlechter, timmerman en dakdekker ieder hun specialisme beoefenen. Alleen de opzichter van de opdrachtgever en de uitvoerder van de bouwonderneming beheersen, en zijn verantwoordelijk voor, alle disciplines. In de ZwembadBranche zijn dit de complexeigenaar en de exploitant of hun aantoonbaar vakbekwame vertegenwoordigers op de locatie.

Het is niet altijd noodzakelijk om de vakbekwaamheid met een diploma te borgen. Op kleine onderdelen kan soms worden volstaan met een korte opleiding of training welke worden afgerond met een certificaat. Een certificaat is een bewijs van deelname aan de opleiding maar geen erkend diploma omdat het staatsexamen ontbreekt. Er bestaat ook een tussenvariant. Een aantal brancheverenigingen en opleidingsinstituten geven ook diploma’s uit welke wel voldoen aan de regelgeving van de staatsexamens maar niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn erkend. Dit worden Branchecertificaten genoemd en onder andere toegepast in de ZwembadBranche.

Vakbekwaamheid kent meerdere niveaus. Het benodigde niveau gaat samen met de complexiteit en verantwoordelijkheid per element. Voor het ontwerpen en goedkeuren van een elektrisch schema is de opleiding en bekwaamheid van HBO elektrotechnisch ingenieur noodzakelijk (niveau 5+ en hoger). Voor het aanleggen en in bedrijf stellen van deze elektrische installatie is MBO monteur elektrotechnische installaties nodig (niveau 4). Deze monteur kan worden bijgestaan door een vakbekwame VMBO assistent (niveau 2 en 3). De vakbekwaamheid is door het Ministerie OCW vastgelegd in een raamwerk. Dit raamwerk telt acht niveaus van basiseducatie tot universiteit, ook wel competentieprofielen genoemd. Het beschrijft per niveau de bijbehorende kennis, vaardigheden, mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dat is handig voor werkgevers zodat zij kunnen zien wat een (potentiële) werknemer weet en kan. Werknemers en studenten krijgen hiermee inzicht in hun werk- en denkniveau, wat hen handvatten geeft voor een impuls aan de verdere loopbaanontwikkeling.

De opleiding zwembadtechnicus kent vier opleiding- en functieniveaus welke certificeerbare eenheden Technische Dienst (TD) of uitstroomprofielen worden genoemd. De gehele opleiding telt elf vakdisciplines welke onderling weer zijn verdeeld in éénendertig modulen plus B-VCA en/of VOL-VCA en/of VIL-VCA.

Deskundigheidsgroep Zwembadtechniek
De beroepsopleiding Zwembadtechniek wordt continue gescreend op inhoud, ontwikkelingen en toepasbaarheid. Hiertoe is onder auspiciën van de ENVOZ een groep specialisten actief. ZwemConsult maakt hiervan deel uit.